033-2460106

info@pedifix.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen medisch pedicurepraktijk Pedifix en een cliënt waarop medisch pedicurepraktijk Pedifix deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Diensten

medisch pedicurepraktijk Pedifix zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via mail of de website gemaakt worden.  De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, dit aan medisch pedicurepraktijk Pedifix door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag medisch pedicurepraktijk Pedifix 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag medisch pedicurepraktijk Pedifix de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door medisch pedicurepraktijk Pedifix, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Tarieven en betaling

Medisch pedicurepraktijk Pedifix vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar in de praktijk en op de website. De tarieven zijn inclusief 21% btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per mobiele transactie te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan medisch pedicurepraktijk Pedifix.  Medisch pedicurepraktijk Pedifix is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

 

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan medisch pedicurepraktijk Pedifix. De persoonlijke gegevens worden door medisch pedicurepraktijk Pedifix opgenomen en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 

7. Geheimhouding

Medisch pedicurepraktijk Pedifix is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, medisch pedicurepraktijk Pedifix verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

8. Aansprakelijkheid

Medisch pedicurepraktijk Pedifix kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Medisch pedicurepraktijk Pedifix is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van medisch pedicurepraktijk Pedifix. Diefstal wordt door medisch pedicurepraktijk Pedifix altijd gemeld bij de politie.

 

10. Garantie

Medisch pedicurepraktijk Pedifix geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

 

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan medisch pedicurepraktijk Pedifix.

Medisch pedicurepraktijk Pedifix dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal medisch pedicurepraktijk Pedifix de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien medisch pedicurepraktijk Pedifix en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

 

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mmdisch pedicurepraktijk Pedifix het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen medisch pedicurepraktijk Pedifix en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 

Pedifix is aangesloten bij:

 306803

 11603

MENU

 

Home

Tarieven

Contact

FAQ

 

 

 

PEDIFIX

 

Esther Petersen - van Omme

Bieslook 7

3863DW Nijkerk

033-2460106

info@pedifix.nl

KVK: 32154969

BTW - ID nr: NL002143222B10

 

*let op: geen pinapparaat aanwezig,

contant of mobiel betalen s.v.p.

Sitemap

© 2020 Pedicurepraktijk Pedifix